Kinnitatud MTÜ Johannes Käisi Seltsi

üldkoosoleku otsusega 30.11.2012

Mittetulundusühingu Johannes Käisi Selts põhikiri

1        ÜLDSÄTTED

1.1        Mittetulundusühingu nimi on Johannes Käisi Selts  (edaspidi tekstis selts).

1.2        Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Võru linn Jüri tn 12 65620.

1.3        Seltsi eesmärkideks on

1)    aidata kaasa eesti rahvusliku identiteedi säilimisele eesti pedagoogika väärtustamise, säilitamise, teadvustamise ja levitamise kaudu,

2)    koondada kodanikke, esmajoones õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, kes tahavad kaasa aidata Johannes Käisi pedagoogilise pärandi uurimisele ja propageerimisele, tema ideede ja meetodite rakendamisele nüüdiskoolis ja haridusuuendustele Eestis,

3)    anda seltsi  liikmetele ja seltsiga seotud juriidilistele ja füüsilistele isikutele võimalusi ennast teostada,  arendada oma loovust ja kuuluda samade huvidega inimeste rühma,

4)    mõtestada ja edendada õppe- ja teadustegevuse kaudu Eesti hariduslugu, sh vabaharidust,

5)    tähtsustada oma liikmeskonna ja tegevuste kaudu demokraatia põhimõtteid ja eetilisi väärtusi, partnerlust, vastastikust lugupidamist haritud ja hooliva ühiskonna kujundamisel.

1.4        Eesmärkide saavutamiseks on seltsi peamised tegevused

1)    aastakonverentsi ja suvekooli korraldamine,

2)    hariduslooliste näituste, seminaride ja kokkutulekute korraldamine,

3)    haridusloolise ainese kogumine ja säilitamine,

4)    informatsioonilise ja õppematerjali väljaandmine ning kirjastamine, veebilehe haldamine,

5)    füüsiliste ja juriidiliste isikute tunnustamine,

6)    võimaluste loomine ühingu liikmetele osaleda aktiivselt haridusvaldkonna küsimuste lahendamises ja arendada organisatoorset võimekust,

7)    Eesti ja rahvusvahelistes haridusprogrammides osalemine,

8)    koostöö lähedasi eesmärke taotlevate seltside ja asutustega kodu- ja välismaal,

9)    tuluõhtute ja korjanduste korraldamine ning projekti taotluste esitamine oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

1.5        Selts on asutatud määramata ajaks. Seltsi tegevus rajaneb omaalgatusel, ühiskondlikul tegevusel ja sõltumatusel. Seltsi tegevuse eesmärk ei ole kasumi taotlemine.

1.6        Seltsi tegevuse põhimõteteks on

1)    liikmete hääleõiguse võrdsus,

2)    liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus,

3)    liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused seltsi ees.

1.7        Selts võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss ja pangaarve.

1.8        Seltsil on õigus avada ja sulgeda kontosid ning arveid pankades, krediidiasutustes nii kodu- kui ka välismaal.

2        LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1        Seltsi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt osalema seltsi põhikirjas nimetatud eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.

2.2        Seltsi liikmeks vastuvõtmist, liikmete arvestust ja väljaarvamise korraldab seltsi juhatus.

2.3        Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme tegevuse lõppemise korral tema liikmelisus seltsis lõpeb.

2.4        Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.

2.5        Seltsi liikmel on õigus

1)    saada seltsi  juhatuselt igakülgset teavet seltsi tegevuse kohta,

2)    osa võtta seltsi üldkoosolekutest ja võtta seal sõna,

3)    valida ja olla valitud seltsi juhatusse,

4)    esitada juhatusele ja üldkoosolekule ettepanekuid seltsi tegevuse parendamiseks,

5)    saada üldkoosoleku protokolli,

6)    avalduse alusel seltsist välja astuda.

2.6        Seltsi liikmel on kohustus

1)    aktiivselt osaleda seltsi põhikirjas nimetatud eesmärkide elluviimisel ja peamistes tegevustes,

2)    täita seltsi põhikirjalisi nõudeid,

3)    täita temale pandud ülesandeid,

4)    tasuda seltsi liikmemaks kalendriaasta 01. septembriks.

2.7        Seltsi liige võidakse juhatuse otsusega seltsist välja arvata, kui ta

1)    ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu,

2)    on esitanud seltsi vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine seltsi liikmeks ei olnud õiguspärane,

3)    oma tegevuse või tuvastatud suhtumise kaudu tekitab seltsile moraalselt või materiaalselt kahju.

2.8        Seltsist välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

2.9        Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

2.10     Isikul, kelle liikmelisus seltsis on lõppenud, ei ole õigusi seltsi varale.

2.11     Kui seltsi liikmete arv langeb alla kahe, peab juhatus kolme kuu jooksul esitama seltsi lõpetamise avalduse.

2.12     Seltsi liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.

3        JUHTIMINE

3.1        Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek.

3.2        Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige.

3.3        Üldkoosoleku pädevusse kuulub

1)     seltsi põhikirja muutmine,

2)     seltsi tegevuse kavandamine

3)     tegevus- ja majandusaasta aruannete kinnitamine

4)     juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine,

5)     liikmemaksu suuruse ja maksetähtaja määramine,

6)     juhatusele ülesannete andmine ja juhatuse otsuste tühistamine,

7)     juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine,

8)     seltsi vara käsutamine, juhatusele vara käsutamise õiguste delegeerimine,

9)     seltsi tegevuse lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

3.4        Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus vähemalt üks kord aastas või seaduses ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui seltsi huvid seda nõuavad.

3.5        Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva, teatades üldkoosoleku toimumise aja ja koha ning päevakorra kirjalikult taasesitatavas vormis.

3.6        Üldkoosoleku päevakorra määrab seltsi juhatus. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada

1)       järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise,

2)       avalduste lahendamise, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi,

3)       avalduste lahendamise, mis puudutavad üldkoosoleku pidamise korda,

4)       arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata.

3.7        Üldkoosoleku protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud, samuti üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija. Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused.

3.8        Üldkoosoleku otsust nõudvaid küsimusi võib arutada ka koosolekut kokku kutsumata. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab kirjalikult taasesitatavas vormis 2/3 seltsi liikmetest.

3.9        Igal seltsi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme ja seltsi vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse pidamist.

3.10     Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel on määravaks juhatuse esimehe hääl.

3.11     Seltsi juhtimiseks ja esindamiseks valitakse kolmeks majandusaastaks juhatus ja sellesse võib kuuluda kuni üheksa liiget, kelle määrab üldkoosolek liikme nõusolekul.

3.12     Juhatuse kohustused ja pädevus:

1)        kaitseb ja esindab seltsi huve ja õigusi seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, v.a. üldkoosoleku pädevusse kuuluvates küsimustes,

2)        määrab kindlaks seltsi tegevuse vormid ja meetodid,

3)        kutsub kokku üldkoosoleku ja teeb ettepanekuid üldkoosolekute päevakorda,

4)        juhib seltsi tegevust ning jälgib üldkoosoleku otsuste täitmist,

5)        edastab seltsi liikmetele vajalikku teavet seltsi juhtimise kohta ning esitab nende nõudel vastava aruande,

6)        otsustab juhatuse liikmete tööjaotuse ja volitused,

7)        sõlmib koostööleppeid seltsi eesmärkide saavutamiseks ja tegevuste korraldamiseks,

8)        koostab seltsi eelarve ja aasta tööplaani, annab aru üldkoosolekule eelarve ja tööplaani täitmisest,

9)        koostab majandusaasta aruande pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras ja esitab selle üldkoosolekule,

10)     võtab vastu uusi liikmeid ja otsustab liikmete väljaarvamise, v.a. juhul, kui liige nõuab küsimuse lahendamist üldkoosoleku otsusega,

11)     kehtestab seltsi liikmemaksude tasumise korra ja peab arvestust liikmete ning liikmemaksude laekumise üle,

12)     korraldab seltsi raamatupidamist vastavalt raamatupidamisseadusele,

13)     moodustab inventeerimiskomisjoni,

14)     valdab, kasutab ja käsutab seltsi vara, annab välja volikirju, kirjutab alla lepingutele, muudele tehingutele ja kohustustele,

15)     otsustab muid küsimusi, mis esitatakse juhatusele arutamiseks  seltsi üldkoosoleku või juhatuse liikmete poolt nende pädevuse piires ja mis seaduse või põhikirjaga pole antud üldkoosoleku pädevusse.

3.13     Juhatuse koosolekud toimuvad vajaduse korral, kuid mitte harvem kui 4 korda aastas.

3.14     Juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

3.15     Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

3.16     Juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

3.17     Juhatuse liikmeks saab kandidaate esitada üldkoosolekule iga seltsi liige ja juhatuse liikmeks astumine on vabatahtlik.

3.18     Juhatuse liikme kohustused ja pädevus:

1)    juhatuse liikmeks astudes võtab juhatuse liige vastutuse juhatuse ülesannete täitmise eest oodatava hoolsusega, s.h. juhatuse koosolekutel osalemine, seltsi esindamine nii seltsisiseselt kui –väliselt,

2)    juhatuse liige kohustub osalema vähemalt 75% juhatuse koosolekutest majandusaasta jooksul,

3)    juhatuse liikmed on kohustatud osalema seltsi üldkoosolekul,

4)    iga juhatuse liige vastutab vähemalt ühe seltsi tegevussuuna juhtimise eest,

5)    juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, kui seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega,

6)    juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse tema, tema sugulase või hõimlase otsest huvi käsitlevaid küsimusi, tehingu tegemist, kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist seltsi poolt.

3.19     Kui juhatuse liikmel ei ole võimalik oma kohuseid täita, siis taandab ta end juhatusest, tehes juhatuse esimehele sellekohase kirjaliku avalduse. Kui juhatuse liige ei täida oma kohuseid ega taanda ennast ise vabatahtlikult juhatusest, on juhatusel õigus ta tagasi kutsuda. Juhatus jätkab sel juhul kuni üldkoosolekuni vähendatud koosseisus.

3.20     Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral seltsi juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel tagasi kutsuda.

3.21     Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega seltsile tekitatud kahjude eest solidaarselt. Vastutusest on vabastatud juhatuse liige, kes otsuse vastuvõtmisel oli eriarvamusel, mis on fikseeritud protokollis.

3.22     Juhatus valib oma liikmete seast juhatuse esimehe kolmeks majandusaastaks. Esimees juhib ühingu tegevust juhatuse koosolekute vahelisel ajal.

3.23     Juhatuse esimehel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, volitada juhatuse liikmeid sõlmima ühingu nimel lepinguid ning asendama juhatuse esimeest teistes ühingu juhtimist puudutavates küsimustes.

4        MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

4.1       Seltsi vara moodustavad laekumised liikmemaksudelt, annetused, sihteraldised, laenud, kingitused.

4.2       Selts kasutab sihtannetusi põhikirjaga määratud eesmärkide saavutamiseks.

4.3       Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

4.4       Selts võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

4.5       Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Selts korraldab raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele, tagab ettenähtud maksed ja aruandluse.

4.6       Seltsi tegevuse lõpetamise korral jagatakse järelejäänud vara seltsi liikmete vahel.

5        TEGEVUSE LÕPETAMINE

5.1       Seltsi tegevus lõpetatakse kande tegemisega registrisse

1)  seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe,

2)  vastavalt üldkoosoleku otsusele,

3)  muudel seadustes sätestatud alustel.

5.2       Seltsi ühinemisel ja jagunemisel lähtutakse seaduses ettenähtud korrast

5.3       Seltsi tegevuse lõpetamisel võib seltsi juhatus otsustada seltsi tegevusega seotud dokumentatsiooni üleandmise Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile.

6        PÕHIKIRJA JÕUSTUMINE JA MUUTMINE

6.1       Põhikiri jõustub 1.jaanuarist 2013

6.2       Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest.